Advocatia logo

Tingsrett

Kjær har et stort og kompetent fagmiljø innen fast eiendom. Vi utfører til enhver tid et betydelig antall oppdrag som omhandler bolig og fritidsbolig. På dette feltet bistår vi både enkeltpersoner, sameier og borettslag.  Kjær har i mange år vært samarbeidspartner til Huseiernes Landsforbund.

Blant sakstypene som vi arbeider mye med er leieforhold, skjønn, jordskifte, naborett, entrepriseforhold, plan- og bygningsrett, reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg, servituttforhold, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysning, ekspropriasjon og tomtefeste. 

Kontraktsrett

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen.  Kjær representerer både entreprenører og byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av byggeprosessen.

Blant sakstypene vi jevnlig arbeider med er valg av entreprisemodell, kontraktsforhandlinger/utforming av kontrakter, sluttoppgjør og tvisteløsning.

 

Arbeidsrett

Kjær bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet ansettelsesavtaler,  fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Våre arbeiderettsadvokater er også erfarne foredragsholdere.

 

Immaterial og opphavsrett

Kjær yter bistand til næringsklienter innenfor opphavsrettigheter, patenter og design. Vår rådgivning er blant annet knyttet til lisensavtaler, tvister om patentinngrep og kopiering eller annen ulovlig utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale.

 

M & A / transaksjoner

Vi bistår næringslivet innen selskapsrett, transaksjoner/M&A. Vår bistand på disse områdene omfatter juridisk og strategisk rådgivning relatert til selskapsforhold, aksjerett, kjøp og salg av virksomhet, restrukturering, eierstyring og selskapsledelse, due diligence og etablering av virksomhet utenfor Norge. Advokater tilknyttet fagfeltet Selskapsrett, transaksjoner/M&A.

 

Skifteoppgjør

Kjær har betydelig ekspertise innen fagområdene familie-, arv- og skifterett. Sakstyper vi arbeider mye med innen dette feltet er arveoppgjør/skifte av dødsbo, arveplanlegging, barnefordeling, ulike former for generasjonsskifte, skifte/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, vergemålssaker samt utarbeidelse av ektepakt, testament og samboeravtaler. Alle våre advokater innen familie, arv og skifte har omfattende prosedyreerfaring og fører jevnlig saker for domstolene. Målet er imidlertid alltid å løse konflikter innen dette feltet uten domstolenes hjelp, og vi vektlegger å arbeide konstruktivt og løsningsorientert.  

 

Plan og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi både næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår bl.a. med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

 

Insolvens og restrukturering

Kjær har spesialkompetanse på insolvens og restrukturering. Flere av våre advokater oppnevnes som bostyrer og kan ta oppdrag som rekonstruktør ved Kristiansand tingrett. I tillegg til ordinær bobehandling, bistår vi selskaper som møter økonomiske problemer, samt banker med håndtering av kriseutsatte engasjementer. Våre advokater har lang erfaring med restruktureringsprosesser og rådgir jevnlig styrer og aksjonærer, samt kreditorer med å sikre verdier, innfordre krav og redusere tap.

Nære samarbeidspartnere gjør at vi kan påta oss alle oppdrag innen rettsområdet insolvens og restrukturering.


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies