Advocatia logo

Eiendomsutvikling og enteprisekontrakter

Flere av våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen.  Kjær representerer både entreprenører og byggherrer innen dette feltet, og bistår ved alle stadier av byggeprosessen.

Blant sakstypene vi jevnlig arbeider med er valg av entreprisemodell, kontraktsforhandlinger/utforming av kontrakter, sluttoppgjør og tvisteløsning.

Advokater tilknyttet fagområdet Entreprise: Jakob Bakka,  Jens Arne MoslandKjell BentestuenPål StendalThomas Engebretsen og Morten Kjær Enger

Bank, finans og forsikring

Kjær yter løpende rådgivning og bistand til flere finansinstitusjoner og næringsdrivende på Sørlandet blant annet knyttet til kredittsikring, gjelds- og refinansieringsavtaler og tapsutsatte engasjementer. Videre yter vi bistand i forbindelse med insolvens- og konkurssituasjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn fra bankvesenet og som bostyrere. For forsikringsselskaper yter vi særlig bistand i forbindelse med skadetilfeller knyttet til profesjonsansvar. 

Våre advokater tilknyttet Bank, finanse og forsikringsrett er:Henrik BergeKim-Robert Danielsen og Thomas Engebretsen

Plan og bygningsrett

Innen plan- og bygningsrett bistår vi både næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår bl.a. med rådgivning relatert til utbyggingsavtaler, reguleringsplaner, konsekvensutredninger, dispensasjonssaker og håndtering av klagesaker.

Advokater med særlig kompetanse innen plan- og bygningsrett: Jakob Bakka,  Jens Arne MoslandKjell BentestuenPål Stendal og Thomas Engebretsen

Offentlige anskaffelser

Vi bistår bedrifter med rådgivning innen regelverket for offentlige anskaffelser. Vår bistand omfatter vurdering av om et oppdrag må legges ut på anbud, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon, rådgivning underveis i anskaffelsesprosessen, samt håndtering av klagesaker og søksmål.

Våre advokat tilknyttet Offentlige anskaffelser er : Kim-Robert Danielsen

Selskapsrett, transaksjoner/M&A

Vi bistår næringslivet innen selskapsrett, transaksjoner/M&A. Vår bistand på disse områdene omfatter juridisk og strategisk rådgivning relatert til selskapsforhold, aksjerett, kjøp og salg av virksomhet, restrukturering, eierstyring og selskapsledelse, due diligence og etablering av virksomhet utenfor Norge. Advokater tilknyttet fagfeltet Selskapsrett, transaksjoner/M&A.

Våre advokater tilknytter selskapsrett, transaksjoner/M&A : Henrik BergeKim-Robert DanielsenPål Stendal Thomas Engebretsen og Morten Kjær Enger

IT, tele og mediarett

Kjær bistår både regionale og nasjonale leverandører innen IT, media og telekommunikasjon i forbindelse med kontraktsrettslige tvister og regulatoriske spørsmål. Vi bistår også løpende med utforming samt kvalitetssikring av de standardavtaler som benyttes.

Vår advokat med betydelig prosedyreerfaring innenfor disse fagområdene er: Pål Stendal

Immaterial og opphavsrett

Kjær yter bistand til næringsklienter innenfor opphavsrettigheter, patenter og design. Vår rådgivning er blant annet knyttet til lisensavtaler, tvister om patentinngrep og kopiering eller annen ulovlig utnyttelse av opphavsrettslig beskyttet materiale.

Våre advokater med særlig kompetanse innen immaterial og opphavsrett: Kim-Robert Danielsen

Ansvarssaker for megler og takstmenn

Kjær har lang erfaring med oppdrag for meglere, takstmenn, privatpersoner og forsikringsselskaper i rettsspørsmål relatert til profesjonsansvaret for meglere og takstmenn. Vi holder også jevnlig kurs innenfor disse rettsområdene. 

Våre advokater tilknyttet fagområdet ansvarssaker for megler og takstmenn: Jens Arne MoslandKim-Robert DanielsenKjell Bentestuen og Pål Stendal

Arbeidsforhold

Kjær bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere innen hele det arbeidsrettslige feltet. Dette er et bredt arbeidsfelt, som blant annet omfatter rådgivning og forhandlingsbistand knyttet til ansettelsesavtaler, fratredelsesavtaler, HMS og arbeidsmiljø, incentivordninger, konkurranseklausuler, omorganisering og nedbemanning, oppsigelse og avskjed, outsourcing, varsling og virksomhetsoverdragelser.

Advokater med særlig kompetanse innen Arbeidsforhold er : Henrik BergeKim-Robert DanielsenPål StendalThomas Engebretsen og Morten Kjær Enger

 

NYHET!

 Manus "Plikter og rettigheter ved oppsigelse eller permittering", les mer om foredraget.

Kjøp og leie

Kjær bistår klienter i forbindelse med transaksjoner knyttet til fast eiendom i form av kjøp/salg og leie. Vi gir råd om eierstruktur og etablerer hensiktsmessige løsninger for våre klienter. Vi utfører due diligence ved kjøp av eiendomsselskap for å trygge kjøpers interesser, og opptrer som mellommann i forbindelse med oppgjørsprosesser.

Advokater med særlig kompetanse innen kjøp og leie er:  Kim Robert DanielsenHenrik BergeKjell Bentestuen og Thomas Engebretsen

Olje og gass

Kjær har bred erfaring fra oljeleverandørindustrien og tilbyr bistand gjennom hele prosessen fra tilbud/salg til levering og oppfølging av utstyr i drift. Dette innbefatter blant annet identifisering av risiko og muligheter, kontraktsgjennomganger, kontraktsutforming og forhandlinger i tillegg til løpende assistanse i prosjektgjennomføringsfasen både til prosjekt og innkjøpsorganisasjoner/underleverandører inkludert endringshåndtering, garantihåndtering samt problemstillinger i insolvens og konkurssituasjoner både i kunde og leverandørrelasjoner.

 Vi bistår også med tvisteløsning fra forhandlinger til domstolsbehandling, inkludert voldgift.

Vår advokat med særlig kompetanse på olje og gass er : Morten Kjær Enger

 

Fast eiendom

Kjær har et stort og kompetent fagmiljø innen fast eiendom. På dette feltet bistår vi både utbyggere, entreprenører, sameier og borettslag. Blant sakstypene som vi arbeider mye med er entrepriseforhold, plan- og bygningsrett, leieforhold, skjønn, jordskifte, naborett, reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg, servituttforhold, sameiespørsmål, seksjonering, tinglysning, ekspropriasjon og tomtefeste.

Kjær er til enhver tid involvert i en stor andel av de eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter som gjennomføres i vår landsdel, og har derfor en betydelig kompetanse og erfaring som rådgiver innen dette feltet.

Advokater tilknyttet  Fast eiendom:  Henrik Berge,  Jakob BakkaJens Arne MoslandKim-Robert Danielsen, Kjell Bentestuen Pål Stendal og Morten Kjær Enger


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse:  Postboks 153, 4662 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies