Advocatia logo

12.02.2021

Forbigått i offentlig anbudskonkurranse?

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester fra private aktører for flere milliarder kroner hvert år, og for å sikre at slike innkjøp foregår på rettferdige og forutsigbare vilkår, må de aller fleste offentlige anskaffelser og kontraktstildelinger gjøres etter forhåndsdefinerte konkurranseregler – nemlig lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fra tid til annen oppstår det situasjoner der leverandører og tilbydere mistenker at oppdragsgiver ikke har fulgt disse reglene på korrekt måte – hva kan en leverandør gjøre når stat eller kommune ikke har fulgt egne spilleregler?

Anskaffelsesregelverket er i hovedsak basert på EU-direktiv – med en del nasjonale tilpasninger – og er et stort og til dels komplisert regelverk. Dette er nok en av årsakene til at mange leverandører opplever offentlige anbudsprosesser som omfattende og lite fleksible, men det er viktig å huske på at det sentrale formålet med de felleseuropeiske reglene er å sikre at de prosessene som ligger til grunn for tildeling av offentlige kontrakter baserer seg på rettferdig konkurranse, forutsigbarhet og likebehandling.

At offentlige oppdragsgivere respektere anskaffelsesreglene er ikke bare helt essensielt for å sikre en sunn konkurranse i markedet, men er også av sentral betydning for den enkelte leverandør, som gjerne bruker mye tid og ressurser på å delta i en anbudskonkurranse. Dersom en leverandør har mistanke om at tildeling av en offentlig kontrakt ikke har foregått i tråd med anskaffelsesreglene, har vi følgende råd:

1.     Få oversikt over saken

Oppdragsgiver er forpliktet til å gi en begrunnelsefor hvorfor nettopp det aktuelle tilbudet ble valgt. Begrunnelsen skal sette øvrige leverandører i stand til å vurdere om kontrakt er tildelt i henhold til de reglene oppdragsgiver har kunngjort i konkurransedokumentene, samt anskaffelsesreglene. Det kan også være lurt å be om innsyn i de øvrige deler av anskaffelsen som protokoller, referater og lignende. 

Det er offentlighetslovens regler som gjelder for innsyn i anbudsdokumenter. 

2.     Mistanke om urettmessig tildeling?

Oppdragsgiver må vente en viss tid før kontrakt kan inngås med valgte leverandør. Denne perioden kalles karensperiode. I konkurransegrunnlaget skal oppdragsgiver opplyse om hvor lang karensperiode det er i den aktuelle konkurransen. Dette er viktig fordi det er i dette tidsrommet at en leverandør har reell mulighet til å påvirke utfallet av konkurransen. Etter at kontrakt er inngått er det minimale muligheter for å reversere oppdragsgivers beslutning. Det er derfor viktig å reagere raskt dersom man mener det er begått en feil, og leverandør må straks klage til oppdragsgiver.

Leverandørens klage til oppdragsgiver bør inneholde henvisning til både de faktiske og rettslige forhold som tilsier at noen andre enn den valgte leverandøren skal tildeles kontrakt.  Når leverandøren legger frem sine innvendinger er det viktig at disse er saklige og klart formulerte, og at de knytter seg opp til konkrete forhold i anskaffelsesprosessen. 

3.     Oppdragsgivers endelige beslutning

Oppdragsgiver kan før tidspunkt for kontraktsinngåelse velge å omgjøre sitt valg av kontraktspart. Dersom oppdragsgiver ikke etterkommer klagen, er krav om midlertidig forføyning den eneste måten for å forhindre kontrakts­inngåelse.Krav om midlertidig forføyning anlegges for domstolene, og innebærer at endelig valg av tilbud utsettes til uenigheten mellom leverandør og oppdragsgiver er løst. 

4.      Krav på erstatning?

Dersom en offentlig aktør har brutt anskaffelsesreglene, kan leverandørene kreve erstatning i henhld til § 10 i lov om offentlige anskaffelser. Som ellers i erstatningsretten er det et krav at det foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap.

5.     KOFA – klageorganet for offentlige anskaffelser

Norge har et eget klageorgan for offentlige anskaffelser; KOFA. Organets uttalelser er i utgangspunktet kun rådgivende, men hvis det gjelder en ulovlig direkte anskaffelse er KOFAS beslutning bindende, og de har også myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr i slike saker.

6.     En siste huskeregel

Alle konkurranser som omfattes av regelverket for offentlige anskaffelser skal være basert på konkurranse, transparens, forutberegnelighet og likebehandling. Dersom dette ikke er tilfelle i din sak, kan det være gode grunner for å se nærmere på oppdragsgivers kontraktstildeling.

 

Trenger du bistand?

Denne artikkelen er skrevet av advokat Anne-Marie Varen. Hun har jobbet med anskaffelses- og anbudsrett i mange år, og bistått både private aktører i anbudsprosesser, erstatningssaker og klagesaker. Hun har også bistått offentlige oppdragsgivere i å utarbeide anbudskonkurranser. Ta gjerne kontakt på varen@advkjaer.no eller 48 27 42 63. Les mer om oss på advokatkontoret Kjær DA.


Besøksdresse: Rådhusgata 3

Postadresse: Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand

Telefon: 38 100 600 |  e-post: post@advkjaer.no

Personvernerklæring | Cookies